# # # # # # ਪੰਜਾਬ ਜੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਏ. ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ # # # # # # Past service case Judgement Reserved for Private to Private & Govt. to Govt. ( With Break Cases). Regarding Professors from Private to Govt. cases